Th

Algemene voorwaarden

1. La Granja de Antonio neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. La Granja de Antonio behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een boeking te weigeren. La Granja de Antonio zal de boeking binnen 10 dagen na haar ontvangst digitaal aan u bevestigen en factureren. Mocht u geen e-mailadres hebben, ontvangt u per post een bevestiging, tevens factuur. De bevestiging/factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact met ons op te nemen via contact@lagranjadeantonio.es

2. Boeken op lange termijn

Wilt u een appartement* boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan maken wij een voorreservering voor u. U ontvangt binnen enkele dagen de bevestiging van uw voorreservering. Een voorreservering is geheel vrijblijvend. Uw voorreservering wordt een definitieve boeking op het moment dat u de factuur van de boeking ontvangt.

3. Groepsboekingen

Bij boekingen voor onder andere bedrijven of privé aangelegenheden waarbij La Granja de Antonio in zijn geheel wordt afgehuurd kunnen speciale voorwaarden worden gesteld, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kunnen leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt.

4. Prijs

De prijzen op onze website kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. Aangezien een aantal elementen in de prijs zijn opgenomen die op een periodieke basis herzien worden, zoals (maar niet beperkt tot) de energiekosten, behoudt La Granja de Antonio zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Daarnaast behoudt La Granja de Antonio zich het recht voor om de kortingsregelingen te wijzigen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door La Granja de Antonio is verzonden.

5. Appartement-informatie*

Bij de huurprijs van ieder appartement* is inbegrepen: • Verbruik water • Gas en elektriciteit voor normaal gebruik (wij behouden ons het recht voor om overmatig gebruik in rekening te brengen) • Toegang tot het zwembad • Btw volgens de richtlijnen van de btw-administratie van het land van bestemming • Gebruik van kleurentelevisie • Niet inbegrepen: • Verplichte eindschoonmaakkosten. Bij de (eind)schoonmaak zijn niet inbegrepen: • Afwas doen • Afval in vuilniszak doen en in de container deponeren. De accommodaties kunnen verschillen m.b.t. de inrichting en de indeling.

6. Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan.

7. Betalingen

a) Bij reservering dient u een voorafbetaling van 45% te doen met een minimum van € 150,00. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van La Granja de Antonio.

b) Bij boeking binnen 12 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele boekingsbedrag ineens voldaan worden.

c) Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim. La Granja de Antonio zendt u een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van La Granja de Antonio, is La Granja de Antonio gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die La Granja de Antonio als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die La Granja de Antonio in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken voor aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De betaling van het bepaalde onder a, b, en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van La Granja de Antonio. In geval van creditcard betalingen, is La Granja de Antonio ten alle tijde gerechtigd tot inzage in de originele creditcard en het corresponderende identiteitsbewijs.

8. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is La Granja de Antonio niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van La Granja de Antonio of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gedane boeking rekenen wij u € 49,50 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of appartement*. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of appartement* of (een gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u de volledige huursom verschuldigd. Indien u na de totstandkoming van de boeking van meer dan één appartement*, het aantal geboekte appartementen* wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder artikel 9.

9. Annuleringen

Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering en ongeldige reden zijn de volgende bepalingen van toepassing: a) Bij annulering meer dan 12 weken vóór aanvang van het verblijf, is 30% van de huursom verschuldigd. b) Bij annulering binnen 6 – 12 weken vóór aanvang van het verblijf, is 50% van de volledige huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 6 weken voor verblijf is de volledige huursom verschuldigd. c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van La Granja de Antonio.

10. Aankomst en vertrek

Aankomstprocedure: Bij aankomst in La Granja de Antonio meldt u zich bij de receptie en ontvangt u de sleutel van uw appartement*. U mag vanaf 16.00 uur in de accommodatie. Op de dag van vertrek dient u het appartement* vóór 11.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak. U kunt nog de hele dag gebruik maken van alle faciliteiten in het park, tenzij aansluitend aan uw verblijf een tijdelijke parksluiting plaatsvindt.

11. (Huishoudelijk) Reglement

Alle gasten dienen zich te houden aan de voor het park vastgestelde regels, waaronder het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de Receptie. Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. La Granja de Antonio behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de (centrale) faciliteiten in de parken. Onder bijzondere omstandigheden behouden wij ons het recht voor een park tijdelijk te sluiten ofwel volledig aan één partij te verhuren. In dat geval zullen wij u in de gelegenheid stellen een omboeking te maken naar een ander park of kosteloos te annuleren, indien uw boeking door een parksluiting ofwel door voornoemde verhuur geen doorgang kan vinden. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het park worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

12. Zwemmen

Kinderen zonder zwemdiploma mogen zich zonder begeleiding van een volwassene niet in het zwembad bevinden. Ouders en/of begeleiders moeten ervoor zorgen dat kinderen die niet kunnen zwemmen zwembandjes en/of een zwemvestje dragen in en rondom het zwembad. Hierbij dient altijd een volwassene binnen handbereik te zijn.

13. Overmacht

Overmacht aan de zijde van La Granja de Antonio bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van La Granja de Antonio, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeels-stakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14. Aansprakelijkheid

a) La Granja de Antonio en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

• diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in ons park;

• het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

b) De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor La Granja de Antonio en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het park bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig zaak dat zij onder zich hebben.

c) Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van het appartement* kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden aangerekend.

15. Klachten

Ondanks alle zorgen van La Granja de Antonio kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse en direct met de parkleiding opnemen om hen in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via contact@lagranjadeantonio.es.

16. Dagbezoekers

Indien u één van onze parken wenst te bezoeken zonder dat u een appartement* heeft geboekt, dient u zich vooraf aan te melden via contact@lagranjadeantonio.es of verzoeken wij u vooraf telefonisch contact op te nemen met de receptie om te vragen of dit mogelijk is. Hiervoor worden dagtarieven berekend.

17. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een La Granja de Antonio publicatie en/of voor weergave op een internetsite van La Granja de Antonio, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

18. Algemeen

Op uw boeking is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij La Granja de Antonio. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van La Granja de Antonio zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van La Granja de Antonio (te vinden op www.lagranjadeantonio.es) is leidend. Indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang. Kennelijke (digitale) drukfouten binden La Granja de Antonio niet. Hiermee vervallen de voorgaande (digitale) publicaties. * Daar waar appartement genoemd wordt, geldt ook: appartement, studio of yurt.